Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x)= αx+β

 

Σχολικό βιβλίο – Κεφάλαιο 6 ¨ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ¨  (εμπλουτισμένο)

 

ΓΩΝΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ (ε) ΜΕ ΤΟΝ x΄x  ΑΞΟΝΑ

Έστω ε μια ευθεία στο καρτεσιανό επίπεδο που τέμνει τον άξονα x′x στο σημείο Α.

Τη γωνία ω που διαγράφει η ημιευθεία Αx, όταν στραφεί γύρω από το Α κατά τη θετική φορά μέχρι να πέσει πάνω στην ευθεία ε, τη λέμε γωνία που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x′x.

(Θετική φορά ορίζουμε τη φορά περιστροφής , η οποία είναι αντίθετη του ρολογιού)

Αν η ευθεία ε είναι παράλληλη προς τον άξονα x′x ή συμπίπτει με αυτόν, τότε λέμε ότι η ευθεία ε σχηματίζει με τον άξονα x′x γωνία ω = 0°.

Σε κάθε περίπτωση για τη γωνία ω ισχύει  0° ≤ ω < 180°.

Ως συντελεστή διεύθυνσης ή ως κλίση μιας ευθείας ε ορίζουμε την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία ε με τον άξονα x′x.

Ο συντελεστής διεύθυνσης μιας ευθείας ε συμβολίζεται συνήθως με λε ή απλά με λ.

Είναι φανερό ότι ο συντελεστής διεύθυνσης της ευθείας ε είναι θετικός, αν η γωνία ω είναι οξεία, αρνητικός, αν η γωνία ω είναι αμβλεία και μηδέν, αν η γωνία ω είναι μηδέν.

Στην περίπτωση που η γωνία ω είναι ίση με 90°, δηλαδή όταν η ευθεία ε είναι κάθετη στον άξονα x′x, δεν ορίζουμε συντελεστή διεύθυνσης για την ε.

                               

                              Η συνάρτηση 

Η συνάρτηση   έχει για πεδίο ορισμού της , το σύνολο των πραγματικών αριθμών.

Η γραφική της παράσταση είναι μια ευθεία με εξίσωση y = αx + β , η οποία τέμνει τον άξονα y΄y στο σημείο Β(0 , β) και έχει κλίση λ = α  η οποία είναι ίση με την εφαπτομένη της γωνίας ω που σχηματίζει η ευθεία με τον x΄x.

Αν α > 0 τότε 0° < ω < 90°

Αν α < 0 τότε 90° < ω < 180°

Αν α = 0 τότε ω = 0°

  • Αν α = 0 , τοτε η συνάρτηση παίρνει τη μορφή f(x) = β , και λέγεται σταθερή, ενώ η γραφική της παράσταση είναι μια ευθεία παράλληλη στον x΄x άξονα.

  • Αν β = 0 , τοτε η συνάρτηση παίρνει τη μορφή f(x) = αx  και η γραφική της παράστασή  είναι μια ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων .

 

  • Αν α = 1 και β = 0 , τοτε η συνάρτηση παίρνει τη μορφή f(x) = x , της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία που σχηματίζει γωνία 45° με τον x΄x άξονα και διχοτομεί το πρώτο και το τρίτο τεταρτημόριο.

 

  • Αν α = -1 και β = 0 , τοτε η συνάρτηση παίρνει τη μορφή f(x) = -x , της οποίας η γραφική παράσταση είναι ευθεία που σχηματίζει γωνία 135° με τον x΄x άξονα και διχοτομεί το δεύτερο και το τέταρτο τεταρτημόριο.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

Κάθε κατακόρυφη ευθεία , δηλαδή της μορφής  x = γ  δεν εκφράζει γραφική παράσταση συνάρτησης, αφου δεν ικανοποιεί τον ορισμό της συνάρτησης , οπότε δεν θα μπορεί να εκφραστεί από τη συνάρτηση f(x) = αx + β.

 

Υπολογισμός κλίσης ευθείας από δυο δεδομένα σημεία της.

Έστω δύο τυχαία σημεία A(x1,y1) και B(x2,y2)  της ευθείας  y = αx + β. Θα αποδείξουμε οτι η κλίση α της ευθείας ισούται με    .

Απόδειξη

Έστω δύο τυχαία σημεία A(x1,y1) και B(x2,y2) της ευθείας  y = αx + β.    (x1 ≠ x2)

Τότε θα ισχύει: y1 = αx1 + β και y2 = αx2 + β  οπότε θα έχουμε:

y2 – y1 = (αx2 + β) – (αx1 + β) = α(x2 – x1) .

Επομένως με x1 ≠ x2 δηλαδή  x1 – x≠ 0 ,θα είναι     .

 

 

Παράδειγμα

Εύρεση εξίσωσης ευθείας από 2 δεδομένα σημεία.

 

 

Σχετικές θέσεις δύο ευθειών.

Έστω δυο ευθείες με εξισώσεις ε1: y = α1x + β1 και ε2: y = α2x + β

Οι δύο ευθείες ε1 και ε2 με εξισώσεις y = α1x + β1 και y = α2x + β2 αντίστοιχα σχηματίζουν με τον άξονα x′x γωνίες ω1 και ω2 .

  • Αν α1 = α2, τότε εφω1 = εφω2, οπότε ω1= ω2 και άρα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες ή συμπίπτουν.

Ειδικότερα:
→Αν α1 = α2 και β1 ≠ β2, τότε οι ευθείες είναι παράλληλες .

→Αν α1 = α2 και β1 = β2, τότε οι ευθείες ταυτίζονται.

  • Αν α1 ≠ α2 , τότε εφω1 ≠ εφω2 , οπότε ω1 ≠ ω2 και άρα οι ευθείες ε1 και ε2 τέμνονται.

Συνθήκη καθετότητας

Δύο ευθείες με εξισώσεις ε1: y = α1x + β1 και ε2: y = α2x + β2 , είναι κάθετες αν και μόνο αν το γινόμενο των συντελεστών διεύθυνσής τους είναι ίσο με -1 .

Δηλαδή  

 

                                                       Η συνάρτηση 

Από τον ορισμό της απόλυτης τιμής θα έχουμε:

Επομένως η γραφική παράσταση της συνάρτησης   θα αποτελείται από τις ευθείες    και .

 

Παράδειγμα

Γραφική παράσταση δίκλαδης 

 

Παράδειγμα

Γραφική παράσταση τρίκλαδης 

 

Παράδειγμα

Γραφική παράσταση συνάρτησης με απόλυτη τιμή

 

Ασκησιολόγιο για την παράγραφο Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ f(x) = αx + β θα βρείτε στη σελίδα 2