Οξείες Γωνίες Ορθογωνίου Τριγώνου

Οι οξείες γωνίες κάθε ορθογωνίου τριγώνου είναι μεταξύ τους συμπληρωματικές.

Δραστηριότητα 1

Μετακινώντας τον δρομέα με την ένδειξη “Μετακίνηση” να παρατηρήσετε τη σχέση που έχουν οι οξείες γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.

Μπορείτε να μετακινήσετε τις κορυφές Β και Γ του τριγώνου ώστε να παρατηρήσετε αν υπάρχουν μεταβολές στη σχέση των παραπάνω γωνιών.

Δραστηριότητα 2

Μετακινώντας τον δρομέα με την ένδειξη “Μετακίνηση” να παρατηρήσετε τη σχέση που έχουν οι οξείες γωνίες του τριγώνου ΑΒΓ.

Ταυτόχρονα μπορείτε να υπολογίσετε το άθροισμα των γωνιών Β και Γ του ορθογωνίου τριγώνου ΑΒΓ.

Μπορείτε να μετακινήσετε τις κορυφές Β και Γ του τριγώνου ώστε να παρατηρήσετε αν υπάρχουν μεταβολές στη σχέση των παραπάνω γωνιών.

Συμπληρωματικές λέγονται δύο γωνίες που έχουν άθροισμα 90ο.