Εξωτερική Γωνία Τριγώνου

Κάθε εξωτερική γωνία ενός τριγώνου είναι ίση με το άθροισμα των δύο απέναντι εσωτερικών.

Δραστηριότητα 1

Να μετακινήσετε αρχικά τον δρομέα με την ένδειξη Μετακίνηση Α” και στη συνέχεια τον δρομέα με την ένδειξη “Μετακίνηση Β” μέχρι το τέλος ώστε να εκτελεστεί η διαδικασία.

Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των γωνιών Α και Β του τριγώνου ΑΒΓ  είναι ίσο με την εξωτερική γωνία Γ.

Δραστηριότητα 2

Μετακινώντας το σημείο Β να παρατηρήσετε ότι σε κάθε περίπτωση το άθροισμα των γωνιών Β και Γ του τριγώνου ΑΒΓ  είναι ίσο με την εξωτερική γωνία Α.