Άθροισμα Γωνιών Τριγώνου

Tο άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου είναι πάντα σταθερό και ίσο με 2 ορθές.

Δραστηριότητα 1

Μετακινώντας τον δρομέα με την ένδειξη “Είδος” θα δημιουργήσετε ένα οξυγώνιο, ένα ορθογώνιο ή ένα αμβλυγώνιο τρίγωνο.

Σε κάθε περίπτωση να μετακινήσετε τον δρομέα με την ένδειξη “Μετακίνηση” μέχρι το τέλος ώστε να εκτελεστεί η διαδικασία.

Παρατηρούμε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου που σχηματίστηκε είναι πάντα σταθερό και ίσο με 2 ορθές.

 

Δραστηριότητα 2

Μετακινώντας οποιαδήποτε από τα σημεία Α, Β ή Γ , να παρατηρήσετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου που σχηματίστηκε είναι πάντα σταθερό και ίσο με 2 ορθές.

Δραστηριότητα 3

Η ευθεία ε είναι παράλληλη στην πλευρά ΑΒ του τριγώνου ΑΒΓ.

Μετακινώντας τον δρομέα με την ένδειξη “Κορυφή Γ” και γνωρίζοντας ότι τα ζεύγη των εντός εναλλάξ γωνιών είναι μεταξύ τους ίσες να διαπιστώσετε ότι το άθροισμα των γωνιών κάθε τριγώνου που σχηματίστηκε είναι πάντα σταθερό και ίσο με 2 ορθές.