Σχετικές θέσεις δύο ευθειών

 

 

Δύο διαφορετικές ευθείες μπορεί να έχουν ένα μόνο κοινό σημείο ή να μην έχουν κανένα κοινό σημείο.

Επομένως, οι σχετικές θέσεις δυο ευθειών ε1 και ε2, οι οποίες βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο, είναι οι παρακάτω:

i) ταυτίζονται
ii) τέμνονται
iii) δεν τέμνονται 

Στην τρίτη περίπτωση οι ευθείες ε1 και ε2 λέγονται παράλληλες, ώστε:

Δυο ευθείες ε1 και ε2 που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και δεν έχουν κοινό σημείο λέγονται παράλληλες ευθείες.