Ο Περιγεγραμμένος Κύκλος

Οι τρεις μεσοκάθετοι ενός τριγώνου διέρχονται από το ίδιο σημείο, το οποίο είναι κέντρο κύκλου που διέρχεται από τις κορυφές του τριγώνου.
Ο κύκλος αυτός λέγεται περιγεγραμμένος κύκλος του τριγώνου και επιπλέον αποδεικνύεται ότι το κέντρο του είναι ένα σημείο στο οποίο συντρέχουν και οι τρεις μεσοκάθετοι του τριγώνου και λέγεται  περίκεντρο.
Δραστηριότητα
Στο παρακάτω σχήμα έχουμε κατασκευάσει τον περιγεγραμμένο κύκλο του τριγώνου ΑΒΓ . Οι μΑΒ , μΒΓ και μΑΓ είναι οι 3 μεσοκάθετοι των πλευρών του τριγώνου και το σημείο Δ το περίκεντρο.
Μετακινείστε τις κορυφές του τριγώνου ΑΒΓ και να παρατηρήσετε τις μεταβολές των πλευρών καθώς και την εικόνα του περιγεγραμμένου κύκλου σε κάθε περίπτωση.